Advokátska kancelária Grell.
Napíšte námEmail
Spoľahlivé advokátske služby v Trenčíne a okolí.
Rodinné, občianske, obchodné, trestné a pracovné právo.
Právne služby pre fyzické a právnické osoby.

 

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Grell, s. r. o.

 

Profil kancelárie

so sídlom v Trenčíne vznikla transformáciou advokáta fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorá bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 01.01.2013. Advokát JUDr. Róbert Grell poskytuje právne služby od roku 2008 fyzickým aj právnickým osobám v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, trestného a pracovného práva.

 

Hlavným cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať právne služby profesionálne, v primeranom časovom horizonte a v spokojnosti klienta, vychádzajúc z platných právnych predpisov.

 

Pri riešení problémov klientov advokátska kancelária spolupracuje so znalcami, súdnymi exekútormi, notármi a inými advokátmi.

 

 

Poskytované služby   

Občianske právo

 • Zastupovanie fyzických a právnických osôb v konaní pred súdmi.
 • Spisovanie, posudzovanie a autorizácia zmlúv, dohôd a iných podaní.
 • Zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti.
 • Zastupovanie v sporoch o náhradu škody a bezdôvodné obohatenie.
 • Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Zastupovanie v dedičskom konaní, exekučnom konaní.
 • Právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva.

 

Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva.
 • Zastupovanie v rozvodovom konaní.
 • Zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom.
 • Vymáhanie výživného.
 • Právne poradenstvo v oblasti rodinného práva.

 

Obchodné právo

 • Zakladanie a zmeny obchodných spoločností.
 • Zastupovanie v konaní pred obchodným registrom.
 • Vedenie valných zhromaždení obchodných spoločností a spisovanie zápisníc.
 • Spisovanie a posudzovanie obchodných zmlúv.
 • Súdne a mimosúdne vymáhania pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov.
 • Vypracovanie žalôb a zastupovanie vo všetkých druhoch obchodných vecí.
 • Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva.

 

Trestné právo

 • Vypracovanie trestných oznámení.
 • Obhajoba a zastupovanie obvinených vo všetkých štádiách trestného konania.
 • Zastupovanie osôb poškodených trestným činom.
 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva.

 

Pracovné právo

 • Vypracovanie, posúdenie a zmeny pracovných zmlúv a iných pracovnoprávnych dohôd.
 • Vypracovanie a zmeny pracovného poriadku a iných dokumentov pre zamestnávateľov.
 • Riešenie pracovnoprávnych sporov.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a inými orgánmi.
 • Vypracovanie a posúdenie dokumentov smerujúcich ku skončeniu pracovného pomeru.
 • Vymáhanie náhrady škody spôsobenej zamestnancom alebo zamestnávateľom.
 • Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov.
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (kolektívne vyjednávanie).

 

 

Užitočné odkazy

 

Cenník

Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby za odmenu v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom (ďalej len "zmluvná odmena"); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene.

 

Zmluvná odmena

Zmluvná odmena sa určuje :
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena), 
b) paušálnou sumou (paušálna odmena), 
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena), 
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny,

e) kombináciou predchádzajúcich odmien (kombinovaná odmena).

 

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške.

Popri odmene má advokát tiež nárok na náhradu hotových výdavkov (účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytnutými právnymi službami – najmä súdne a iné poplatky, znalecké posudky, preklady, odpisy, cestovné) a náhradu za stratu času (pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť).


Odmenu za poskytované právne služby môže klient uhradiť platbou v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie s vydaním príslušného daňového dokladu alebo bezhotovostným prevodom na účet advokáta na základe vystavenej faktúry.

 

 

Otváracie hodiny

PondelokDohodou
UtorokDohodou
StredaDohodou
ŠtvrtokDohodou
PiatokDohodou
SobotaNapíšte nám email. Zatvorené.
NedeľaNapíšte nám email. Zatvorené.

Kontakty

Advokátska kancelária
JUDr. Róbert Grell, s. r. o.

Adresa:
Budova Slovakotextu
ul. Jilemnického 2
911 01 Trenčín

Mobil:0903 642 609
Email: r.grell@seznam.cz

Napíšte nám správu

Nájdite k nám cestu

Mapa